Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v e-shope www.swimpatisserie.com . Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je swimpatisserie s.r.o., IČO: 52984095, DIČ: 2121220332, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 143918/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci), ktorej predmetom je nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.swimpatisserie.com. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony (spotrebiteľ), alebo právnická osoba (ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu www.swimpatisserie.com. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Táto stránka sa riadi slovenskými zákonmi.

Supervisory Authority: Slovak Trade Inspection (SOI) SOI Inspectorate for the Bratislava Region Prievozká 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Slovakia

Bankové spojenie:

IBAN: SK62 1100 0000 0029 45083609

BIC / SWIFT: TATRSKBX (1100), Tatra Banka, a.s.

Email:

sayhi@swimpatisserie.com

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky prostredníctvom webovej stránky www.swimpatisserie.com sú záväzné pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Odoslaním objednávky vzniká kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Za záväznú objednávku sa považuje objednávka vykonaná prostredníctvom “nákupného košíka”, objednávka prostredníctvom e-mailu, objednávka telefonická, ktorá bola predávajúcim následne potvrdená zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami. Oboznámením sa s obchodnými podmienkami dáva kupujúci svoj súhlas na zasielanie elektronickej faktúry prostredníctvom emailu.

3. Cena tovaru

U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v mene EUR. Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní, čiže vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie.

4. Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na tu na stránke v Spôsoby dodania a ceny za prepravu tovaru. Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar. V internetovom obchode www.swimpatisserie.com/shop , môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu prostredníctvom platobnej karty – platba prostredníctvom platobnej brány Stripe, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z bankového účtu kupujúceho.

5. Spôsoby dodania a ceny za prepravu tovaru:

Poštový kuriér – 4,50 €

Poštová zásielka 1. triedy do krajín EÚ – 5,80 €

6. Dodacie podmienky

The seller undertakes to manufacture and deliver the goods as soon as possible, depending on their availability in stock. Delivery time ranges from 7 days to 14 days from receipt of a binding order, respectively, from receipt of payment for the goods on account. The buyer undertakes to pay the full amount of the purchase price of the goods, including postage. The buyer acquires ownership of the goods until the day of payment of the price in favour of the seller in full. The seller is not responsible for delayed delivery or damage to the goods caused by the post, resp. delivery service. The seller is not responsible for the impossibility of delivery of goods due to force major or if the ordered goods can not be made within the required period, due to the unavailability of material on the market.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

7. Reklamácia tovaru

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru poškodenie, má kupujúci právo tovar reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené predávajúcim pre používanie a ošetrovanie tovaru v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za chyby:

– ak si kupujúci poškodenie spôsobil sám

– ak kupujúci pred prevzatím tovaru o nedostatku tovaru vedel

– pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru

– ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným používaním

– ak tovar bol mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou

– if the colour of the material does not exactly match the colour on the internet according to which the goods were purchased (the colour may vary depending on the type of equipment used to display the product online)

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od dopravcu. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.

The claimed goods must be sent to the contact address: swimpatisserie s.r.o., Slovinec 5186/26, 84107, Bratislava as a registered shipment, not cash on delivery!

K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe a vyplnený Reklamačný formulár to the goods. 

Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie vhodnou formou a v čo najkratšom čase vydá potvrdenie o jej vybavení. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu.

The seller undertakes to inform the buyer within 3 working days of receiving the complaint about the validity of the complaint and about the procedure of equipment. In the case of a justified complaint, the seller undertakes to handle the complaint within 30 days of its delivery. We will return the claimed goods to you repaired, replace them, and send them back at our expense or we will refund your money . In the event that the defect is irreparable, but does not prevent the goods from being properly used, the buyer is entitled to a reasonable discount on the price. The seller is obliged to issue a confirmation to the buyer when making a complaint. In the case of a complaint filed within 12 months from the purchase of the product, the seller may handle the complaint by rejection only on the basis of professional judgment. If the seller rejects the complaint made after 12 months from the purchase of the product, the seller is obliged to inform the buyer to whom the product can be sent for professional assessment. For the purposes of handling complaints, professional assessment means o. i. and the opinion of the authorised person or the person authorised by the manufacturer to perform warranty repairs § 2 letter. Consumer Protection Act. The buyer has the right to exchange the goods or the right to withdraw from the contract even if it is a remediable defect, but if the buyer can not properly use the goods after repair after repair (§ 623 paragraph 1 of the Civil Code). A recurrence of a defect after a repair is considered to be a condition if the same defect occurs a third time after at least two previous repairs. The seller is obliged to issue a written document on the handling of the complaint no later than 30 days from the date of the complaint.

8. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

V súlade s platnými zákonmi je kupujúci oprávnený tovar vrátiť bez udania dôvodu predávajúcemu do 14 dní od jeho prevzatia. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Následne tovar kupujúci odošle späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo e-mailom, odoslaním vyplneného formulára Odstúpenie od zmluvyPrávo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami.

9. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu kontaktovaním subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava (www.soi.sk).

Spor je možné riešiť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK)

10. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu www.swimpatisserie.com, ktorým je swimpatisserie s.r.o., so sídlom Slovinec 5186/26, 84107, Bratislava spracováva osobné údaje kupujúceho nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim na tomto internetovom obchode prostredníctvom vytvorenia objednávky. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracovávanie osobných údajov kupujúceho. Pri spracovávaní osobných údajov, postupuje predávajúci v zmysle Zákona č.18/2018 o Ochrane osobných údajov. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorých poskytnutie je podmienkou pre spracovanie elektronickej objednávky za účelom nákupu kupujúceho v e-shope predávajúceho, ich poskytnutie je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Tieto informácie o ochrane osobných údajov, tu uvedené, sa týkajú aj predzmluvných vzťahov.

V prípade neposkytnutia všetkých požadovaných údajov kupujúceho predávajúcemu, nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a po dobu 6 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu .

Kupujúci má právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa paragrafu 21 Zákona, ktoré predávajúci spracováva má možnosť aktualizovať osobné údaje, prostredníctvom e-mailu, alebo písomne. Kupujúci má právo na vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci má právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mail prevádzkovateľa sayhi@swimpatisserie.com . Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

Žiadosť o vymazanie osobných údajov zo strany kupujúce môže byť predávajúcim zamietnutá z dôvodu napríklad nevyhnutnej archivácie účtovných dokladov po dobu 10 rokov, na základe právnych predpisov SR a ich plnení zo strany predávajúceho.

Osobné údaje môžu byť spracovávané aj na marketingové účely (napríklad na odosielanie emailov o novinkách, akciách a pod, alebo na odosielanie newsletteru) aj bez predchádzaúceho súhlasu kupujúceho. Osobné údaje nebudú zverejnené.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, za plnením spotrebiteľskej zmluvy a to doručovacím spoločnostiam (pošta, kuriér) a účtovnej spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady a taktiež za účelom doručenia marketingových informácií, môžu byť osobné údaje prenášané do tretích krajín. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o odhlásenie z newslettera, alebo vyjadriť svoj nesúhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom emailu na emailovú adresu sayhi@swimpatisserie.com

Aby bola naša stránka plne funkčná používame súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač vytvorí automaticky a ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón atď.) pri návšteve našej stránky. V súbore cookie sa ukladajú informácie, ktoré vyplývajú vždy z konkrétneho použitia koncového zariadenia. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a alebo si kupujúci môže nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby neukladal naše cookies v jeho koncovom zariadení.

11. Práva k fotografiám

Majiteľom všetkých práv k fotografiám použitých na tejto internetovej stránke je swimpatisserie s.r.o.. Použitie fotografií bez predchádzajúceho výslovného súhlasu nie je dovolené.

12. Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho (www.swimpatisserie.com) najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s Obchodnými podmienkami, pričom potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi. Tieto podmienky vstupujú do platnosti 1.1.2021